Algemene Voorwaarden

1. Definitie

1.1. In de algemene voorwaarden hebben de volgende begrippen de volgende betekenis – tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:

a. Superbasic.nl: de gebruiker van deze algemene voorwaarden: Super Basic is gevestigd op Waterhoenhof 14 te Purmerend, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 65587324;
b. klant: de natuurlijke of rechtspersoon die via superbasic.nl een bestelling plaatst;
c. overeenkomst: de overeenkomst tussen superbasic.nl en de klant;
d. product: de etenswaren, verzorgingsproducten, huishuidelijke producten en alle andere artikelen die in de shop op de website worden aangeboden en door superbasic.nl worden geleverd;
e. website: de website www.superbasic.nl;

2. Algemeen

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst tussen superbasic.nl en de klant.
2.2. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk of via de e-mail zijn overeengekomen.

3. Assortiment en Aanbiedingen

3.1. Het assortiment dat op de website wordt aangeboden kan te allen tijde worden gewijzigd.
3.2. Indien bepaalde producten niet tijdig leverbaar zijn behoudt Superbasic.nl zich het recht voor bestellingen te annuleren.
3.3. Alle aanbiedingen (en offertes op basis van specifieke aanvragen) zijn vrijblijvend, tenzij anders is aangegeven. Offertes zijn gedurende 30 dagen geldig.
3.4. Aanbiedingen of offertes zijn niet automatisch geldig voor toekomstige overeenkomsten.
3.5. Superbasic.nl is niet gebonden aan het assortiment en aanbiedingen indien sprake is van typ- of programmeerfouten in mailings, offertes of op de website. Voorts is Superbasic.nl niet gebonden aan een overeenkomst, offerte of aanbieding indien deze zijn gebaseerd op een foutieve berekening.

4. Prijzen

4.1. Alle prijzen vermeld op de website en in schriftelijke offertes zijn inclusief 6% BTW en in euro’s.
4.2. Prijzen zijn onder voorbehoud van typ- en programmeerfouten en wijzigingen. Voor de gevolgen van eventuele typ- en programmeerfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
4.3. Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken.

5. Totstandkoming overeenkomst

5.1. De overeenkomst komt tot stand nadat de klant:
a. de gehele bestelprocedure via de website heeft doorlopen; of
b. het aanbod en/of de offerte van Superbasic.nl schriftelijk of via de e-mail heeft aanvaard.
5.2. Nadat de overeenkomst via de website tot stand is gekomen, ontvangt de klant een bevestiging per e-mail dat de bestelling door Superbasic.nl in goede orde is ontvangen. Hierin zijn bestelnummer en de overige gegevens van de bestelling van de klant terug te vinden.
5.3. De klant dient eerst aan te klikken dat hij akkoord gaat met de algemene voorwaarden van Superbasic.nl voordat de bestelling via de website geplaatst kan worden.

6. Prijzen en bezorgkosten

6.1. De bezorgkosten voor elke bestelling via de website duidelijk kenbaar gemaakt aan de klant – dat wil zeggen vóórdat de klant de bestelling bevestigt.
6.2. Superbasic.nl behoudt zich het recht voor de prijzen van producten alsmede de bezorgkosten te allen tijde te kunnen wijzigen.

7. Gewicht & Inhoud

7.1. Eventueel aangegeven gewichten en inhoud van de producten op de website zijn indicatief en kunnen met een marge van 10% afwijken.

8. Afbeeldingen en overige gegevens

8.1. Alle afbeeldingen, afmetingen, kleuren, gewichten, geuren, smaak, etc. van het aangeboden assortiment op de website gelden slechts bij benadering en kunnen nooit aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding.

9. Betaling

9.1. De op de website bestelde producten kunnen met volgende methoden betaald worden:
a. via Paypal (ook creditcard)
b. via de betaalmethoden van Pay.nl – waaronder iDEAL.
c. op factuurbasis (bij bestellingen die buiten de website overeen worden gekomen)
9.2. Bij betaling via een van de genoemde wijzen (8.1a & 8.1b) gelden de voorwaarden van de betreffende aanbieder van het betaalproduct.
9.3. Opdrachtgevers die een overeenkomst aangaan met Superbasic.nl op basis van een offerte, krijgen de factuur binnen 1 week na levering van de bestelling verstuurd. Betalingen dien binnen 14 dagen te worden voldaan – tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
9.4. Indien de klant niet binnen 14 dagen na de factuurdatum het factuurbedrag heeft betaald, dan is de klant in verzuim en wordt de wettelijke handelsrente aan de klant in rekening gebracht. Eventuele gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten die Superbasic.nl moet maken om de vordering van de klant te incasseren komen volledig voor rekening van de klant. Buitengerechtelijke incassokosten worden vastgesteld op 15% van de hoofdsom met een minimum van € 100,-.

10. Aansprakelijkheid

10.1. Superbasic.nl kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het aanleveren van foutieve adresinformatie en/of andere persoonlijke gegevens.
10.2. Superbasic.nl kan niet aansprakelijk worden gesteld voor vertragingen in aflevering of eventuele beschadigingen door toedoen van derde partijen – specifiek bezorgdiensten PostNL en Kiala. Verzending geschiedt geheel voor eigen risico van de klant.

Mochten producten van Superbasic.nl beschadigd worden afgeleverd bij de klant, dan is Super Basic uiteraard bereid te kijken of een passende oplossing met de klant overeen kan worden gekomen.

10.3 Superbasic.nl kan niet aansprakelijk worden gehouden tot het vergoeden van enige schade, die een direct of indirect gevolg is van:
a. een gebeurtenis die duidelijk buiten haar macht ligt en aldus niet aan Superbasic.nl kan worden toegeschreven, zoals o.a. omschreven in artikel 10 van deze algemene voorwaarden;
b. enige daad of nalatigheid van de klant zelf, dan wel andere personen die niet geaffilieerd zijn met Superbasic.nl.
10.4. Superbasic.nl is niet aansprakelijk voor mogelijke schade veroorzaakt door al dan niet tijdelijke onbeschikbaarheid van de bestelmogelijkheid, onbereikbaarheid of verwijdering van de website wegens onderhoud of anderszins technische problemen.
10.5. De kleuren van afbeeldingen van producten die te zien zijn op het beeldscherm van de klant kunnen afwijken van de kleuren die het product daadwerkelijk heeft. Voor dergelijke kleurafwijkingen kan Superbasic.nl niet niet aansprakelijk worden gesteld.
10.6. Geleverde producten zijn beperkt houdbaar – zeker waar het etenswaren betreft. Superbasic.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid wanneer een geleverd product wordt geconsumeerd na de gangbare houdbaarheidsperiode.
10.7. De verantwoordelijkheid om na te gaan of een geleverd product ingrediënten bevat waarvoor de klant allergisch is of waarvan de klant ziek kan worden ligt te allen tijde bij de klant zelf.
10.8. Indien Superbasic.nl aantoonbaar aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Superbasic.nl beperkt tot het factuurbedrag, althans tot dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

11. Overmacht

11.1. Van overmacht aan de zijde van Superbasic.nl is o.a. sprake indien Superbasic.nl verhinderd wordt aan de verplichtingen uit de overeenkomst of aan de voorbereiding daarvan te voldoen, ten gevolge van: oorlog, oorlogsgevaar, oproer, revolutie, molest, brand, waterschade, overstroming, overheidsmaatregelen, in- en uitvoerbelemmeringen, defecten aan materialen, niet- beschikbaarheid van materialen, werkstaking, blokkades, bedrijfsbezetting, onvervangbare werknemers, transportmoeilijkheden als gevolg van weersomstandigheden en verkeersstoring, alles zowel in het bedrijf van Superbasic.nl als in het bedrijf van derden die bij de overeenkomst zijn betrokken.
11.2 Onder overmacht wordt tevens verstaan een tekortkoming van toeleveranciers van Superbasic.nl ten gevolge waarvan Superbasic.nl niet/niet tijdig/niet volledig haar verplichtingen kan nakomen.

12. Levering

12.1. Wanneer de situatie zich onverhoopt voordoet dat een besteld product niet geleverd kan worden, neemt Superbasic.nl zo spoedig mogelijk contact op met de klant. Vervolgens heeft de klant de keuze uit een vervangend product of de mogelijkheid om de overeenkomst te ontbinden.
12.2. Levertijden en de daarbij behorende tarieven staan duidelijk op de website vermeld onder ‘Bezorging’.
12.3. Indien het product voor 16:30 uur besteld is, dan kan het product de volgende dag geleverd worden, tenzij anders is aangegeven.
12.4. Standaard wordt de bestelling geleverd tussen 9:00 en 13:00 uur op de door de klant gekozen datum.
12.5. De leverdatum die is opgegeven op de website is slechts indicatief.
12.6. Bestellingen wordt niet op zondagen en algemeen erkende feestdagen geleverd.
12.7. Indien de klant een bedrijf betreft, wordt de bestelling geleverd tot aan de receptie.
12.8. Wanneer de levering een pakket betreft dat niet door de brievenbus past is de klant verplicht het product zelf in ontvangst te nemen. Wanneer de klant hierbij in gebreke blijft komen de mogelijke extra kosten voor zijn rekening, zoals de kosten voor het nogmaals bezorgen van het product. Het niet in ontvangst nemen geleverde producten is op eigen risico van de klant. Vanwege de mogelijke beperkte houdbaarheid van producten kan het zijn dat een product niet nog een keer bezorgd kan worden. De klant blijft in een dergelijk geval de overeengekomen vergoeding verschuldigd.
12.9. Bij aflevering van een pakket zoals benoemd in 9.9 wordt om de handtekening gevraagd van de persoon die de bestelling in ontvangst heeft genomen.
12.10. Superbasic.nl verstuurt geen bestellingen naar een postbus.
12.11. Wanneer de klant de uitdrukkelijke wens heeft dat de bestelling met spoed geleverd wordt, dient door de klant eerst contact te worden opgenomen te nemen met de klantenservice van Superbasic.nl. Voor door Superbasic.nl geaccepteerde spoedleveringen worden mogelijk extra kosten in rekening worden gebracht; die vooraf aan de klant kenbaar worden gemaakt.

13. Annulering

13.1. Indien de klant een bestelling wil annuleren dient de klant per e-mail contact op te nemen met de klantenservice van Superbasic.nl. Superbasic.nl kan evenwel niet garanderen dat de bestelling kosteloos geannuleerd kan worden. Eventuele kosten worden in geval van annulering door de klant in rekening gebracht van de klant.
13.2. Wanneer het factuurbedrag van de bestelling hoger is dan € 75,- inclusief btw kan de bestelling per definitie niet meer geannuleerd worden.
13.3. Bij bestellingen voor maandag die op zondag zijn geplaatst is annulering niet mogelijk.

14. Herroepingsrecht voor consumenten

14.1. De klant – met uitzondering van bedrijven – heeft het recht gedurende 7 werkdagen na ontvangst van het product de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden en het geleverde product te retourneren, mits ongebruikt, onveranderd en voorzien van zijn originele labels, verpakkingen, verzegeling, documentatie, etc. – conform de Wet Verkoop op Afstand. Wanneer bovengenoemd aspect niet in acht wordt genomen kan Superbasic.nl de artikelen helaas niet terugnemen noch de betaling ongedaan maken.
14.2. Artikel 14.1 is niet van toepassing indien het product:
a. naar de specifieke wensen van de klant is vervaardigd;
b. een versproduct betreft, i.e. producten die kunnen bederven of verouderen.
14.3. De klant dient de producten die hij wenst te retourneren terug te sturen naar:
Super Basic
Waterhoenhof 14
1444 VL Purmerend

14.4. Bij ontbinding van de overeenkomst conform dit artikel, zijn de verzendkosten die worden gemaakt bij het retourneren van het product voor rekening van de klant.
14.5. Bij een ontbinding zoals omschreven in dit artikel zal Superbasic.nl binnen 30 dagen na ontvangst van het geretourneerde product reeds betaalde gelden restitueren.

15. Wijzigingen

15.1. Indien de klant een wijziging in een al via de website voldane bestelling wil doorgeven dient de klant contact op te nemen met de klantenservice van Superbasic.nl. Dit kan per e-mail. Superbasic.nl kan niet garanderen dat de bestelling ook gewijzigd kan worden, maar probeert de klant zoveel mogelijk tegemoet te komen. Eventuele kosten bij wijziging zijn voor rekening van de klant.

16. Klachten

16.1. Indien sprake is van zichtbare gebreken aan geleverde producten dient dit direct na de levering aan Superbasic.nl gemeld te worden. Wanneer de klant het pakket met daarin het product accepteert terwijl:
a. het pakket of product beschadigd is of een gebrek vertoont;
b. de klant de beschadiging of het gebrek niet tijdig aan Superbasic.nl meldt;
dan is Superbasic.nl niet aansprakelijk voor die beschadiging of het gebrek.
16.2. Klachten worden tot 7 dagen na bevestiging of aflevering in behandeling genomen. Mocht een afhandeling van een klacht binnen deze termijn onverhoopt niet mogelijk zijn dan zal de klant door Superbasic.nl hiervan tijdig op de hoogte worden gebracht.
16.3. Versproducten, andersoortig beperkt houdbare producten of producten die om een andere reden niet meer door Superbasic.nl herverkocht kunnen worden, kunnen helaas niet geruild of geretourneerd worden. Mocht je om wat voor reden niet tevreden zijn over de kwaliteit, neem dan contact op met onze klantenservice.

17. Klantenservice

17.1. Vragen over de bestelling of klachten kan de klant melden bij:
Super Basic
Tel: 06 – 283 53 241
e-mail: info@superbasic.nl

18. Intellectuele eigendomsrechten

18.1. Alle woord- en beeldmerken op deze website zijn eigendom van Superbasic.nl – tenzij nadrukkelijk anders aangegeven. Zonder voorafgaande schriftelijke of elektronische toestemming van Superbasic.nl is het niet toegestaan gebruik te maken van deze merken. Elk gebruik dat niet geoorloofd is, wordt beschouwd als merkinbreuk en zal met alle mogelijke juridische middelen worden bestreden.

19. Toepasselijk recht

19.1. Op elke overeenkomst tussen Superbasic.nl en de klant is Nederlands recht van toepassing.

Vragen?

Mocht je vragen hebben naar aanleiding van deze algemene voorwaarden, of gewoon een vraag in het algemeen, dan kun je natuurlijk altijd even contact met ons opnemen. Stuur gewoon een mailtje en we helpen je graag verder. Mocht er iets wijzigingen in de algemene voorwaarden van Superbasic.nl, dan vind je hier altijd de meest recente informatie. Bij echt essentiële wijzigingen wordt je uiteraard gewoon direct per e-mail op de hoogte gesteld.

Super Basic
Waterhoenhof 14
1444 VL Purmerend
Tel: 06 – 283 53 241
e-mail: info@superbasic.nl
KvK-nummer 65587324
BTW-nummer NL191449003B01
IBAN NL53 TRIO 0391 0820 35